Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carriage" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "carriage" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Carriage

[Vận chuyển]
/kærɪʤ/

noun

1. A railcar where passengers ride

  synonym:
 • passenger car
 • ,
 • coach
 • ,
 • carriage

1. Một toa tàu nơi hành khách đi xe

  từ đồng nghĩa:
 • xe khách
 • ,
 • huấn luyện viên
 • ,
 • vận chuyển

2. A vehicle with wheels drawn by one or more horses

  synonym:
 • carriage
 • ,
 • equipage
 • ,
 • rig

2. Xe có bánh do một hoặc nhiều ngựa kéo

  từ đồng nghĩa:
 • vận chuyển
 • ,
 • trang b
 • ,
 • giàn khoan

3. Characteristic way of bearing one's body

 • "Stood with good posture"
  synonym:
 • carriage
 • ,
 • bearing
 • ,
 • posture

3. Cách mang cơ thể đặc trưng của một người

 • "Đứng với tư thế tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • vận chuyển
 • ,
 • vòng bi
 • ,
 • tư th

4. A machine part that carries something else

  synonym:
 • carriage

4. Một bộ phận máy mang một cái gì đó khác

  từ đồng nghĩa:
 • vận chuyển

5. A small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around

  synonym:
 • baby buggy
 • ,
 • baby carriage
 • ,
 • carriage
 • ,
 • perambulator
 • ,
 • pram
 • ,
 • stroller
 • ,
 • go-cart
 • ,
 • pushchair
 • ,
 • pusher

5. Một chiếc xe nhỏ với bốn bánh xe trong đó một em bé hoặc trẻ em được đẩy xung quanh

  từ đồng nghĩa:
 • bé buggy
 • ,
 • xe đẩy em bé
 • ,
 • vận chuyển
 • ,
 • perambulator
 • ,
 • xe đẩy
 • ,
 • đi xe đẩy
 • ,
 • đẩy