Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "caricature" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "biếm họa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Caricature

[Biếm họa]
/kɛrəkəʧər/

noun

1. A representation of a person that is exaggerated for comic effect

  synonym:
 • caricature
 • ,
 • imitation
 • ,
 • impersonation

1. Một đại diện của một người được phóng đại cho hiệu ứng truyện tranh

  từ đồng nghĩa:
 • biếm họa
 • ,
 • bắt chước
 • ,
 • mạo danh

verb

1. Represent in or produce a caricature of

 • "The drawing caricatured the president"
  synonym:
 • caricature
 • ,
 • ape

1. Đại diện trong hoặc sản xuất một bức tranh biếm họa

 • "Bản vẽ biếm họa tổng thống"
  từ đồng nghĩa:
 • biếm họa
 • ,
 • vượn