Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cargo" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "hàng hóa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cargo

[Hàng hóa]
/kɑrgoʊ/

noun

1. Goods carried by a large vehicle

  synonym:
 • cargo
 • ,
 • lading
 • ,
 • freight
 • ,
 • load
 • ,
 • loading
 • ,
 • payload
 • ,
 • shipment
 • ,
 • consignment

1. Hàng hóa được chở bằng một chiếc xe lớn

  từ đồng nghĩa:
 • hàng hóa
 • ,
 • vận tải
 • ,
 • vận chuyển
 • ,
 • tải
 • ,
 • đang tải
 • ,
 • tải trọng
 • ,
 • lô hàng

Examples of using

The cargo was too heavy. The driver couldn't take it.
Hàng hóa quá nặng. Tài xế không thể lấy được.