Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "carelessness" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ bất cẩn sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Carelessness

[Bất cẩn]
/kɛrləsnəs/

noun

1. The quality of not being careful or taking pains

  synonym:
 • carelessness
 • ,
 • sloppiness

1. Phẩm chất của việc không cẩn thận hoặc đau đớn

  từ đồng nghĩa:
 • bất cẩn
 • ,
 • cẩu thả

2. Failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • carelessness
 • ,
 • neglect
 • ,
 • nonperformance

2. Không hành động với sự thận trọng mà một người hợp lý sẽ thực hiện trong những trường hợp tương tự

  từ đồng nghĩa:
 • sơ suất
 • ,
 • bất cẩn
 • ,
 • bỏ bê
 • ,
 • không hiệu suất

Examples of using

That accident is a good example of his carelessness.
Tai nạn đó là một ví dụ điển hình cho sự bất cẩn của anh ấy.
Accidents arise from carelessness.
Tai nạn phát sinh từ sự bất cẩn.
Her carelessness resulted in an accident.
Sự bất cẩn của cô đã dẫn đến một tai nạn.