Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cardiac" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "tim" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cardiac

[Tim mạch]
/kɑrdiæk/

adjective

1. Of or relating to the heart

  • "Cardiac arrest"
    synonym:
  • cardiac

1. Của hoặc liên quan đến trái tim

  • "Ngừng tim"
    từ đồng nghĩa:
  • tim mạch