Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "caper" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "caper" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Caper

[Caper]
/kepər/

noun

1. Any of numerous plants of the genus capparis

  synonym:
 • caper

1. Bất kỳ loài thực vật nào thuộc chi capparis

  từ đồng nghĩa:
 • bạch hoa

2. Pickled flower buds used as a pungent relish in various dishes and sauces

  synonym:
 • caper

2. Nụ hoa ngâm được sử dụng như một loại gia vị cay nồng trong các món ăn và nước sốt khác nhau

  từ đồng nghĩa:
 • bạch hoa

3. A crime (especially a robbery)

 • "The gang pulled off a bank job in st. louis"
  synonym:
 • caper
 • ,
 • job

3. Một tội ác (đặc biệt là một vụ cướp)

 • "Băng đảng đã thực hiện một công việc ngân hàng ở st. louis"
  từ đồng nghĩa:
 • bạch hoa
 • ,
 • công việc

4. A playful leap or hop

  synonym:
 • caper
 • ,
 • capriole

4. Một bước nhảy hoặc nhảy vui tươi

  từ đồng nghĩa:
 • bạch hoa
 • ,
 • capriole

5. Gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement

 • "It was all done in play"
 • "Their frolic in the surf threatened to become ugly"
  synonym:
 • play
 • ,
 • frolic
 • ,
 • romp
 • ,
 • gambol
 • ,
 • caper

5. Hoạt động giải trí đồng tính nam hoặc nhẹ nhàng để giải trí hoặc giải trí

 • "Tất cả đã được thực hiện trong trò chơi"
 • "Sự vui đùa của họ khi lướt sóng có nguy cơ trở nên xấu xí"
  từ đồng nghĩa:
 • chơi
 • ,
 • vui đùa
 • ,
 • romp
 • ,
 • gambol
 • ,
 • bạch hoa

6. A ludicrous or grotesque act done for fun and amusement

  synonym:
 • antic
 • ,
 • joke
 • ,
 • prank
 • ,
 • trick
 • ,
 • caper
 • ,
 • put-on

6. Một hành động lố bịch hoặc kỳ cục được thực hiện để giải trí và giải trí

  từ đồng nghĩa:
 • antic
 • ,
 • đùa giỡn
 • ,
 • chơi khăm
 • ,
 • lừa gạt
 • ,
 • bạch hoa
 • ,
 • đặt lên

verb

1. Jump about playfully

  synonym:
 • caper

1. Nhảy về tinh nghịch

  từ đồng nghĩa:
 • bạch hoa