Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "canton" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bang" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Canton

[Canton]
/kæntən/

noun

1. A city on the zhu jiang delta in southern china

 • The capital of guangdong province and a major deep-water port
  synonym:
 • Guangzhou
 • ,
 • Kuangchou
 • ,
 • Kwangchow
 • ,
 • Canton

1. Một thành phố trên đồng bằng zhu jiang ở miền nam trung quốc

 • Thủ phủ của tỉnh quảng đông và một cảng nước sâu lớn
  từ đồng nghĩa:
 • Quảng Châu
 • ,
 • Kuangchou
 • ,
 • Kwangchow
 • ,
 • Canton

2. A small administrative division of a country

  synonym:
 • canton

2. Một bộ phận hành chính nhỏ của một quốc gia

  từ đồng nghĩa:
 • bang

verb

1. Provide housing for (military personnel)

  synonym:
 • quarter
 • ,
 • billet
 • ,
 • canton

1. Cung cấp nhà ở cho (nhân viên quân sự)

  từ đồng nghĩa:
 • quý
 • ,
 • phôi
 • ,
 • bang

2. Divide into cantons, of a country

  synonym:
 • canton

2. Chia thành bang, của một đất nước

  từ đồng nghĩa:
 • bang