Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "canker" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "banker" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Canker

[Canker]
/kæŋkər/

noun

1. A fungal disease of woody plants that causes localized damage to the bark

  synonym:
 • canker

1. Một bệnh nấm của cây thân gỗ gây ra thiệt hại cục bộ cho vỏ cây

  từ đồng nghĩa:
 • canker

2. An ulceration (especially of the lips or lining of the mouth)

  synonym:
 • canker
 • ,
 • canker sore

2. Loét (đặc biệt là môi hoặc niêm mạc miệng)

  từ đồng nghĩa:
 • canker
 • ,
 • đau răng cưa

3. A pernicious and malign influence that is hard to get rid of

 • "Racism is a pestilence at the heart of the nation"
 • "According to him, i was the canker in their midst"
  synonym:
 • pestilence
 • ,
 • canker

3. Một ảnh hưởng nguy hiểm và ác tính rất khó để thoát khỏi

 • "Phân biệt chủng tộc là một dịch hại ở trung tâm của quốc gia"
 • "Theo anh ta, tôi là người canker ở giữa họ"
  từ đồng nghĩa:
 • sâu bệnh
 • ,
 • canker

verb

1. Become infected with a canker

  synonym:
 • canker

1. Bị nhiễm một canker

  từ đồng nghĩa:
 • canker

2. Infect with a canker

  synonym:
 • canker

2. Lây nhiễm với một canker

  từ đồng nghĩa:
 • canker