Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "candle" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nến" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Candle

[Nến]
/kændəl/

noun

1. Stick of wax with a wick in the middle

  synonym:
 • candle
 • ,
 • taper
 • ,
 • wax light

1. Dính sáp với một bấc ở giữa

  từ đồng nghĩa:
 • nến
 • ,
 • côn
 • ,
 • ánh sáng sáp

2. The basic unit of luminous intensity adopted under the systeme international d'unites

 • Equal to 1/60 of the luminous intensity per square centimeter of a black body radiating at the temperature of 2,046 degrees kelvin
  synonym:
 • candle
 • ,
 • candela
 • ,
 • cd
 • ,
 • standard candle

2. Đơn vị cơ bản của cường độ sáng được áp dụng theo systeme international d'unites

 • Bằng 1/60 cường độ sáng trên mỗi cm vuông của một vật thể màu đen tỏa ra ở nhiệt độ 2.046 độ kelvin
  từ đồng nghĩa:
 • nến
 • ,
 • cd
 • ,
 • nến tiêu chuẩn

verb

1. Examine eggs for freshness by holding them against a light

  synonym:
 • candle

1. Kiểm tra trứng cho tươi bằng cách giữ chúng chống lại ánh sáng

  từ đồng nghĩa:
 • nến

Examples of using

Tom lit the candle and then blew out the match.
Tom thắp nến và sau đó thổi tắt trận đấu.
Not a candle to God, nor a poker to the Devil.
Không phải là một ngọn nến cho Thiên Chúa, cũng không phải là một poker cho Quỷ dữ.
In the dark it's better to light a candle than to curse the darkness.
Trong bóng tối, tốt hơn là thắp một ngọn nến hơn là nguyền rủa bóng tối.