Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calmness" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bình tĩnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Calmness

[Bình tĩnh]
/kɑmnəs/

noun

1. Steadiness of mind under stress

 • "He accepted their problems with composure and she with equanimity"
  synonym:
 • composure
 • ,
 • calm
 • ,
 • calmness
 • ,
 • equanimity

1. Kiên định của tâm trí dưới sự căng thẳng

 • "Anh ấy chấp nhận vấn đề của họ với sự điềm tĩnh và cô ấy bình tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • bình đẳng

2. An absence of strong winds or rain

  synonym:
 • calmness

2. Không có gió mạnh hay mưa

  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh

3. A feeling of calm

 • An absence of agitation or excitement
  synonym:
 • calmness

3. Một cảm giác bình tĩnh

 • Không có sự kích động hoặc phấn khích
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh