Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calm" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bình tĩnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Calm

[Bình tĩnh]
/kɑm/

noun

1. Steadiness of mind under stress

 • "He accepted their problems with composure and she with equanimity"
  synonym:
 • composure
 • ,
 • calm
 • ,
 • calmness
 • ,
 • equanimity

1. Kiên định của tâm trí dưới sự căng thẳng

 • "Anh ấy chấp nhận vấn đề của họ với sự điềm tĩnh và cô ấy bình tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • bình đẳng

2. Wind moving at less than 1 knot

 • 0 on the beaufort scale
  synonym:
 • calm air
 • ,
 • calm

2. Gió di chuyển ở dưới 1 nút

 • 0 trên thang beaufort
  từ đồng nghĩa:
 • không khí yên tĩnh
 • ,
 • bình tĩnh

verb

1. Make calm or still

 • "Quiet the dragons of worry and fear"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • quiet
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise
 • ,
 • quieten
 • ,
 • lull
 • ,
 • still

1. Bình tĩnh hay vẫn

 • "Im lặng những con rồng lo lắng và sợ hãi"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • im lặng
 • ,
 • tạm lắng
 • ,
 • vẫn còn

2. Make steady

 • "Steady yourself"
  synonym:
 • steady
 • ,
 • calm
 • ,
 • becalm

2. Làm cho ổn định

 • "Tự ổn định"
  từ đồng nghĩa:
 • ổn định
 • ,
 • bình tĩnh
 • ,
 • becalm

3. Become quiet or calm, especially after a state of agitation

 • "After the fight both men need to cool off."
 • "It took a while after the baby was born for things to settle down again."
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • cool off
 • ,
 • chill out
 • ,
 • simmer down
 • ,
 • settle down
 • ,
 • cool it

3. Trở nên im lặng hoặc bình tĩnh, đặc biệt là sau trạng thái kích động

 • "Sau trận chiến cả hai người đàn ông cần phải hạ nhiệt."
 • "Phải mất một thời gian sau khi em bé được sinh ra để mọi thứ ổn định trở lại."
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • làm mát
 • ,
 • thư giãn
 • ,
 • đun nhỏ lửa
 • ,
 • ổn định
 • ,
 • làm mát nó

4. Cause to be calm or quiet as by administering a sedative to

 • "The patient must be sedated before the operation"
  synonym:
 • sedate
 • ,
 • calm
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise

4. Gây ra sự bình tĩnh hoặc yên tĩnh như bằng cách sử dụng thuốc an thần để

 • "Bệnh nhân phải được an thần trước khi phẫu thuật"
  từ đồng nghĩa:
 • an thần
 • ,
 • bình tĩnh
 • ,
 • yên tĩnh

adjective

1. Not agitated

 • Without losing self-possession
 • "Spoke in a calm voice"
 • "Remained calm throughout the uproar"
 • "He remained serene in the midst of turbulence"
 • "A serene expression on her face"
 • "She became more tranquil"
 • "Tranquil life in the country"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • unagitated
 • ,
 • serene
 • ,
 • tranquil

1. Không kích động

 • Mà không mất tự chủ
 • "Nói bằng giọng bình tĩnh"
 • "Vẫn bình tĩnh trong suốt tiếng ồn ào"
 • "Anh ấy vẫn thanh thản giữa lúc hỗn loạn"
 • "Một biểu cảm thanh thản trên khuôn mặt của cô ấy"
 • "Cô ấy trở nên yên tĩnh hơn"
 • "Cuộc sống yên tĩnh trong nước"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • không được bảo vệ
 • ,
 • thanh thản
 • ,
 • yên tĩnh

2. (of weather) free from storm or wind

 • "Calm seas"
  synonym:
 • calm

2. (của thời tiết) không có bão hoặc gió

 • "Biển bình tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh

Examples of using

I'm trying to calm her down.
Tôi đang cố gắng trấn tĩnh cô ấy.
It took me some time to calm down.
Tôi phải mất một thời gian để bình tĩnh.
Maybe you ought to just calm the hell down, my brother.
Có lẽ bạn nên bình tĩnh lại, anh trai của tôi.