Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calendar" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lịch" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Calendar

[Lịch]
/kæləndər/

noun

1. A system of timekeeping that defines the beginning and length and divisions of the year

  synonym:
 • calendar

1. Một hệ thống chấm công xác định thời điểm bắt đầu và độ dài và các bộ phận của năm

  từ đồng nghĩa:
 • lịch

2. A list or register of events (appointments or social events or court cases etc)

 • "I have you on my calendar for next monday"
  synonym:
 • calendar

2. Một danh sách hoặc đăng ký các sự kiện (cuộc hẹn hoặc các sự kiện xã hội hoặc các vụ án, v.v.)

 • "Tôi có bạn trên lịch của tôi cho thứ hai tới"
  từ đồng nghĩa:
 • lịch

3. A tabular array of the days (usually for one year)

  synonym:
 • calendar

3. Một mảng bảng của các ngày (thường là một năm)

  từ đồng nghĩa:
 • lịch

verb

1. Enter into a calendar

  synonym:
 • calendar

1. Nhập lịch

  từ đồng nghĩa:
 • lịch

Examples of using

Do you have a calendar?
Bạn có lịch không?
What months are in the calendar?
Những tháng nào trong lịch?
Tom hung a calendar on the wall.
Tom treo lịch trên tường.