Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calcium" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "canxi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Calcium

[Canxi]
/kælsiəm/

noun

1. A white metallic element that burns with a brilliant light

 • The fifth most abundant element in the earth's crust
 • An important component of most plants and animals
  synonym:
 • calcium
 • ,
 • Ca
 • ,
 • atomic number 20

1. Một nguyên tố kim loại màu trắng cháy với ánh sáng rực rỡ

 • Nguyên tố phổ biến thứ năm trong lớp vỏ trái đất
 • Một thành phần quan trọng của hầu hết các loài thực vật và động vật
  từ đồng nghĩa:
 • canxi
 • ,
 • Ca
 • ,
 • số nguyên tử 20