Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cake" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "bánh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Cake

[Bánh ngọt]
/kek/

noun

1. A block of solid substance (such as soap or wax)

 • "A bar of chocolate"
  synonym:
 • cake
 • ,
 • bar

1. Một khối chất rắn (như xà phòng hoặc sáp)

 • "Một thanh sô cô la"
  từ đồng nghĩa:
 • bánh ngọt
 • ,
 • quán bar

2. Small flat mass of chopped food

  synonym:
 • patty
 • ,
 • cake

2. Khối lượng nhỏ phẳng của thực phẩm cắt nhỏ

  từ đồng nghĩa:
 • patty
 • ,
 • bánh ngọt

3. Baked goods made from or based on a mixture of flour, sugar, eggs, and fat

  synonym:
 • cake

3. Đồ nướng được làm từ hoặc làm từ hỗn hợp bột mì, đường, trứng và chất béo

  từ đồng nghĩa:
 • bánh ngọt

verb

1. Form a coat over

 • "Dirt had coated her face"
  synonym:
 • coat
 • ,
 • cake

1. Tạo thành một chiếc áo khoác

 • "Bụi bẩn đã bao phủ khuôn mặt cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • áo khoác
 • ,
 • bánh ngọt

Examples of using

I saw the cake you made.
Tôi đã thấy cái bánh mà anh làm.
I have a tip that will make every cake successful.
Tôi có một mẹo sẽ làm cho mọi chiếc bánh thành công.
My cake didn't rise.
Bánh của tôi không nổi lên.