Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "caboose" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ caboose sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Caboose

[Caboose]
/kəbus/

noun

1. The area for food preparation on a ship

  synonym:
 • galley
 • ,
 • ship's galley
 • ,
 • caboose
 • ,
 • cookhouse

1. Khu vực chuẩn bị thức ăn trên tàu

  từ đồng nghĩa:
 • bếp
 • ,
 • galley tàu
 • ,
 • caboose
 • ,
 • nhà nấu ăn

2. A car on a freight train for use of the train crew

 • Usually the last car on the train
  synonym:
 • cabin car
 • ,
 • caboose

2. Một toa trên tàu chở hàng để sử dụng cho tổ lái

 • Thường là toa cuối cùng trên tàu
  từ đồng nghĩa:
 • xe cabin
 • ,
 • caboose