Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bygone" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đã qua" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bygone

[Quá khứ]
/baɪgɔn/

noun

1. Past events to be put aside

 • "Let bygones be bygones"
  synonym:
 • bygone
 • ,
 • water under the bridge

1. Các sự kiện trong quá khứ được đặt sang một bên

 • "Hãy để quá khứ là quá khứ"
  từ đồng nghĩa:
 • đã qua
 • ,
 • nước dưới cầu

adjective

1. Well in the past

 • Former
 • "Bygone days"
 • "Dreams of foregone times"
 • "Sweet memories of gone summers"
 • "Relics of a departed era"
  synonym:
 • bygone
 • ,
 • bypast
 • ,
 • departed
 • ,
 • foregone
 • ,
 • gone

1. Tốt trong quá khứ

 • Cựu
 • "Ngày đã qua"
 • "Những giấc mơ về thời gian đã qua"
 • "Những kỷ niệm ngọt ngào của mùa hè đã qua"
 • "Di tích của một kỷ nguyên đã ra đi"
  từ đồng nghĩa:
 • đã qua
 • ,
 • tạm biệt
 • ,
 • đã ra đi
 • ,
 • đi