Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bulla" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "bulla" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bulla

[Bulla]
/bʊlə/

noun

1. (pathology) an elevation of the skin filled with serous fluid

  synonym:
 • blister
 • ,
 • bulla
 • ,
 • bleb

1. (bệnh lý) sự nâng cao của da chứa đầy dịch huyết thanh

  từ đồng nghĩa:
 • vỉ thuốc
 • ,
 • bullara
 • ,
 • chảy máu

2. The round leaden seal affixed to a papal bull

  synonym:
 • bulla

2. Con dấu tròn bằng chì được dán vào một con bò đực của giáo hoàng

  từ đồng nghĩa:
 • bullara