Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buffer" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "đệm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Buffer

[Bộ đệm]
/bəfər/

noun

1. (chemistry) an ionic compound that resists changes in its ph

  synonym:
 • buffer

1. (hóa học) một hợp chất ion chống lại sự thay đổi độ ph của nó

  từ đồng nghĩa:
 • bộ đệm

2. A neutral zone between two rival powers that is created in order to diminish the danger of conflict

  synonym:
 • buffer zone
 • ,
 • buffer

2. Một khu vực trung lập giữa hai cường quốc đối thủ được tạo ra để làm giảm nguy cơ xung đột

  từ đồng nghĩa:
 • vùng đệm
 • ,
 • bộ đệm

3. An inclined metal frame at the front of a locomotive to clear the track

  synonym:
 • fender
 • ,
 • buffer
 • ,
 • cowcatcher
 • ,
 • pilot

3. Một khung kim loại nghiêng ở phía trước của một đầu máy để xóa đường đua

  từ đồng nghĩa:
 • chắn bùn
 • ,
 • bộ đệm
 • ,
 • chăn bò
 • ,
 • phi công

4. (computer science) a part of ram used for temporary storage of data that is waiting to be sent to a device

 • Used to compensate for differences in the rate of flow of data between components of a computer system
  synonym:
 • buffer
 • ,
 • buffer storage
 • ,
 • buffer store

4. (khoa học máy tính) một phần ram được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời đang chờ gửi đến thiết bị

 • Được sử dụng để bù cho sự khác biệt về tốc độ dòng dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống máy tính
  từ đồng nghĩa:
 • bộ đệm
 • ,
 • lưu trữ bộ đệm

5. A power tool used to buff surfaces

  synonym:
 • buffer
 • ,
 • polisher

5. Một công cụ quyền lực được sử dụng để đệm bề mặt

  từ đồng nghĩa:
 • bộ đệm
 • ,
 • đánh bóng

6. A cushion-like device that reduces shock due to an impact

  synonym:
 • buffer
 • ,
 • fender

6. Một thiết bị giống như đệm giúp giảm sốc do va chạm

  từ đồng nghĩa:
 • bộ đệm
 • ,
 • chắn bùn

7. An implement consisting of soft material mounted on a block

 • Used for polishing (as in manicuring)
  synonym:
 • buff
 • ,
 • buffer

7. Một thực hiện bao gồm vật liệu mềm gắn trên một khối

 • Được sử dụng để đánh bóng (như trong làm móng)
  từ đồng nghĩa:
 • buff
 • ,
 • bộ đệm

verb

1. Add a buffer (a solution)

 • "Buffered saline solution for the eyes"
  synonym:
 • buffer

1. Thêm bộ đệm (một giải pháp)

 • "Dung dịch muối đệm cho mắt"
  từ đồng nghĩa:
 • bộ đệm

2. Protect from impact

 • "Cushion the blow"
  synonym:
 • cushion
 • ,
 • buffer
 • ,
 • soften

2. Bảo vệ khỏi tác động

 • "Đệm thổi"
  từ đồng nghĩa:
 • đệm
 • ,
 • bộ đệm
 • ,
 • làm mềm