Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "buff" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "buff" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Buff

[Buff]
/bəf/

noun

1. An ardent follower and admirer

  synonym:
 • fan
 • ,
 • buff
 • ,
 • devotee
 • ,
 • lover

1. Một tín đồ nhiệt thành và ngưỡng mộ

  từ đồng nghĩa:
 • người hâm mộ
 • ,
 • buff
 • ,
 • tín đ
 • ,
 • người yêu

2. A soft thick undyed leather from the skins of e.g. buffalo or oxen

  synonym:
 • buff

2. Một loại da mềm dày không nhuộm từ da của trâu hoặc bò chẳng hạn

  từ đồng nghĩa:
 • buff

3. Bare skin

 • Naked
 • "Swimming in the buff"
  synonym:
 • buff

3. Da trần

 • Trần truồng
 • "Bơi trong buff"
  từ đồng nghĩa:
 • buff

4. A medium to dark tan color

  synonym:
 • yellowish brown
 • ,
 • raw sienna
 • ,
 • buff
 • ,
 • caramel
 • ,
 • caramel brown

4. Một màu nâu trung bình đến tối

  từ đồng nghĩa:
 • nâu vàng
 • ,
 • sienna thô
 • ,
 • buff
 • ,
 • caramen
 • ,
 • caramel nâu

5. An implement consisting of soft material mounted on a block

 • Used for polishing (as in manicuring)
  synonym:
 • buff
 • ,
 • buffer

5. Một dụng cụ bao gồm vật liệu mềm được gắn trên một khối

 • Được sử dụng để đánh bóng (như trong làm móng tay)
  từ đồng nghĩa:
 • buff
 • ,
 • bộ đệm

verb

1. Strike, beat repeatedly

 • "The wind buffeted him"
  synonym:
 • buffet
 • ,
 • buff

1. Đánh, đánh liên tục

 • "Gió đã đánh anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • tự chọn
 • ,
 • buff

2. Polish and make shiny

 • "Buff the wooden floors"
 • "Buff my shoes"
  synonym:
 • buff
 • ,
 • burnish
 • ,
 • furbish

2. Đánh bóng và làm cho sáng bóng

 • "Đệm sàn gỗ"
 • "Buff my shoes" (đệm giày của tôi)"
  từ đồng nghĩa:
 • buff
 • ,
 • đánh bóng
 • ,
 • lông thú

adjective

1. Of the yellowish-beige color of buff leather

  synonym:
 • buff

1. Có màu vàng be của da bò

  từ đồng nghĩa:
 • buff

Examples of using

Let's play a game of blind man's buff.
Hãy chơi một trò chơi buff của người mù.