Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bubbly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bong bóng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bubbly

[Bong bóng]
/bəbli/

noun

1. A white sparkling wine either produced in champagne or resembling that produced there

  synonym:
 • champagne
 • ,
 • bubbly

1. Một loại rượu vang trắng lấp lánh được sản xuất tại champagne hoặc giống như được sản xuất ở đó

  từ đồng nghĩa:
 • rượu sâm banh
 • ,
 • sủi bọt

adjective

1. Emitting or filled with bubbles as from carbonation or fermentation

 • "Bubbling champagne"
 • "Foamy (or frothy) beer"
  synonym:
 • bubbling
 • ,
 • bubbly
 • ,
 • foaming
 • ,
 • foamy
 • ,
 • frothy
 • ,
 • effervescing
 • ,
 • spumy

1. Phát ra hoặc chứa đầy bong bóng như từ quá trình cacbon hóa hoặc lên men

 • "Rượu sâm banh bong bóng"
 • "Bia xốp (hoặc frothy)"
  từ đồng nghĩa:
 • sủi bọt
 • ,
 • tạo bọt
 • ,
 • bọt
 • ,
 • bọt biển
 • ,
 • ma thuật

2. Full of or showing high spirits

 • "Bright bubbly children"
 • "A bubbly personality"
  synonym:
 • bubbly

2. Đầy hoặc thể hiện tinh thần cao

 • "Trẻ em sáng bóng"
 • "Một tính cách sủi bọt"
  từ đồng nghĩa:
 • sủi bọt

Examples of using

But when I tried to turn the shower faucet, this black bubbly liquid came out.
Nhưng khi tôi cố gắng xoay vòi hoa sen, chất lỏng sủi bọt màu đen này chảy ra.