Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brutal" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tàn bạo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Brutal

[Tàn bạo]
/brutəl/

adjective

1. (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering

 • "A barbarous crime"
 • "Brutal beatings"
 • "Cruel tortures"
 • "Stalin's roughshod treatment of the kulaks"
 • "A savage slap"
 • "Vicious kicks"
  synonym:
 • barbarous
 • ,
 • brutal
 • ,
 • cruel
 • ,
 • fell
 • ,
 • roughshod
 • ,
 • savage
 • ,
 • vicious

1. (của con người hoặc hành động của họ) có thể hoặc sẵn sàng gây ra đau đớn hoặc đau khổ

 • "Một tội ác man rợ"
 • "Đánh đập tàn bạo"
 • "Tra tấn tàn nhẫn"
 • "Cách đối xử thô bạo của stalin đối với kulaks"
 • "Một cái tát dã man"
 • "Những cú đá ác độc"
  từ đồng nghĩa:
 • dã man
 • ,
 • tàn bạo
 • ,
 • tàn nhẫn
 • ,
 • rơi xuống
 • ,
 • thô bạo
 • ,
 • man r
 • ,
 • hung ác

2. Harsh

 • "The brutal summer sun"
 • "A brutal winter"
  synonym:
 • brutal
 • ,
 • unrelenting

2. Khắc nghiệt

 • "Mặt trời mùa hè tàn bạo"
 • "Một mùa đông tàn khốc"
  từ đồng nghĩa:
 • tàn bạo
 • ,
 • không ngừng

3. Resembling a beast

 • Showing lack of human sensibility
 • "Beastly desires"
 • "A bestial nature"
 • "Brute force"
 • "A dull and brutish man"
 • "Bestial treatment of prisoners"
  synonym:
 • beastly
 • ,
 • bestial
 • ,
 • brute(a)
 • ,
 • brutish
 • ,
 • brutal

3. Giống như một con thú

 • Thể hiện sự thiếu nhạy cảm của con người
 • "Ham muốn quái thú"
 • "Một bản chất thú tính"
 • "Lực lượng tàn bạo"
 • "Một người đàn ông buồn tẻ và tàn bạo"
 • "Đối xử tốt nhất với tù nhân"
  từ đồng nghĩa:
 • dã thú
 • ,
 • bestial
 • ,
 • brute(a]
 • ,
 • tàn bạo

4. Disagreeably direct and precise

 • "He spoke with brutal honesty"
  synonym:
 • brutal

4. Trực tiếp và chính xác một cách khó chịu

 • "Anh ấy nói với sự trung thực tàn bạo"
  từ đồng nghĩa:
 • tàn bạo