Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "broadcast" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phát sóng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Broadcast

[Phát sóng]
/brɔdkæst/

noun

1. Message that is transmitted by radio or television

  synonym:
 • broadcast

1. Tin nhắn được truyền qua đài phát thanh hoặc truyền hình

  từ đồng nghĩa:
 • phát sóng

2. A radio or television show

 • "Did you see his program last night?"
  synonym:
 • broadcast
 • ,
 • program
 • ,
 • programme

2. Một chương trình phát thanh hoặc truyền hình

 • "Bạn đã xem chương trình của anh ấy đêm qua?"
  từ đồng nghĩa:
 • phát sóng
 • ,
 • chương trình

verb

1. Broadcast over the airwaves, as in radio or television

 • "We cannot air this x-rated song"
  synonym:
 • air
 • ,
 • send
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • beam
 • ,
 • transmit

1. Phát sóng trên sóng, như trong đài phát thanh hoặc truyền hình

 • "Chúng tôi không thể phát sóng bài hát được xếp hạng x này"
  từ đồng nghĩa:
 • không khí
 • ,
 • gửi
 • ,
 • phát sóng
 • ,
 • chùm
 • ,
 • truyền

2. Sow over a wide area, especially by hand

 • "Broadcast seeds"
  synonym:
 • broadcast

2. Gieo trên một khu vực rộng, đặc biệt là bằng tay

 • "Hạt giống phát sóng"
  từ đồng nghĩa:
 • phát sóng

3. Cause to become widely known

 • "Spread information"
 • "Circulate a rumor"
 • "Broadcast the news"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • circularize
 • ,
 • circularise
 • ,
 • distribute
 • ,
 • disseminate
 • ,
 • propagate
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • spread
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • disperse
 • ,
 • pass around

3. Nguyên nhân được biết đến rộng rãi

 • "Truyền bá thông tin"
 • "Lưu hành một tin đồn"
 • "Phát sóng tin tức"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu thông
 • ,
 • làm tròn
 • ,
 • thông tư
 • ,
 • phân phối
 • ,
 • phổ biến
 • ,
 • tuyên truyền
 • ,
 • phát sóng
 • ,
 • lây lan
 • ,
 • khuếch tán
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • đi vòng quanh

Examples of using

Listen to further instructions from emergency broadcast stations.
Nghe hướng dẫn thêm từ các đài phát sóng khẩn cấp.
Television stations broadcast 100 hours a day.
Đài truyền hình phát sóng 100 giờ một ngày.
Record the broadcast on tape.
Ghi lại phát sóng trên băng.