Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "brighten" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "sáng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Brighten

[Làm sáng]
/braɪtən/

verb

1. Make lighter or brighter

 • "The paint will brighten the room"
  synonym:
 • brighten
 • ,
 • lighten up
 • ,
 • lighten

1. Làm cho nhẹ hơn hoặc sáng hơn

 • "Sơn sẽ làm sáng căn phòng"
  từ đồng nghĩa:
 • làm sáng
 • ,
 • làm sáng lên

2. Become clear

 • "The sky cleared after the storm"
  synonym:
 • clear up
 • ,
 • clear
 • ,
 • light up
 • ,
 • brighten

2. Trở nên rõ ràng

 • "Bầu trời quang đãng sau cơn bão"
  từ đồng nghĩa:
 • dọn dẹp
 • ,
 • rõ ràng
 • ,
 • thắp sáng
 • ,
 • làm sáng

Examples of using

White paint will brighten the room.
Sơn trắng sẽ làm sáng căn phòng.