Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bracket" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "bracket" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bracket

[Chân đế]
/brækɪt/

noun

1. A category falling within certain defined limits

  synonym:
 • bracket

1. Một danh mục nằm trong giới hạn xác định nhất định

  từ đồng nghĩa:
 • khung

2. Either of two punctuation marks (`<' or `>') used in computer programming and sometimes used to enclose textual material

  synonym:
 • bracket
 • ,
 • angle bracket

2. Một trong hai dấu chấm câu (`<' hoặc `>') được sử dụng trong lập trình máy tính và đôi khi được sử dụng để đính kèm tài liệu văn bản

  từ đồng nghĩa:
 • khung
 • ,
 • khung góc

3. Either of two punctuation marks ([ or ]) used to enclose textual material

  synonym:
 • bracket
 • ,
 • square bracket

3. Một trong hai dấu chấm câu ([hoặc ]) được sử dụng để kèm theo tài liệu văn bản

  từ đồng nghĩa:
 • khung
 • ,
 • dấu ngoặc vuông

4. A support projecting from a wall (as to hold a shelf)

  synonym:
 • bracket
 • ,
 • wall bracket

4. Một giá đỡ nhô ra từ tường (như để giữ kệ)

  từ đồng nghĩa:
 • khung
 • ,
 • khung tường

verb

1. Support with brackets

 • "Bracket bookshelves"
  synonym:
 • bracket

1. Hỗ trợ với dấu ngoặc

 • "Giá sách khung"
  từ đồng nghĩa:
 • khung

2. Place into brackets

 • "Please bracket this remark"
  synonym:
 • bracket
 • ,
 • bracket out

2. Đặt vào ngoặc

 • "Xin hãy đóng khung nhận xét này"
  từ đồng nghĩa:
 • khung
 • ,
 • khung ra

3. Classify or group

  synonym:
 • bracket

3. Phân loại hoặc nhóm

  từ đồng nghĩa:
 • khung