Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boundless" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vô biên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Boundless

[Không giới hạn]
/baʊndləs/

adjective

1. Seemingly boundless in amount, number, degree, or especially extent

 • "Unbounded enthusiasm"
 • "Children with boundless energy"
 • "A limitless supply of money"
  synonym:
 • boundless
 • ,
 • unbounded
 • ,
 • limitless

1. Dường như vô biên về số lượng, số lượng, mức độ, hoặc đặc biệt là mức độ

 • "Nhiệt tình không giới hạn"
 • "Trẻ em có năng lượng vô biên"
 • "Một nguồn cung tiền vô hạn"
  từ đồng nghĩa:
 • vô biên
 • ,
 • không giới hạn
 • ,
 • vô hạn