Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bossy" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ông chủ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bossy

[Hách dịch]
/bɔsi/

adjective

1. Offensively self-assured or given to exercising usually unwarranted power

 • "An autocratic person"
 • "Autocratic behavior"
 • "A bossy way of ordering others around"
 • "A rather aggressive and dominating character"
 • "Managed the employees in an aloof magisterial way"
 • "A swaggering peremptory manner"
  synonym:
 • autocratic
 • ,
 • bossy
 • ,
 • dominating
 • ,
 • high-and-mighty
 • ,
 • magisterial
 • ,
 • peremptory

1. Tự bảo đảm hoặc đưa ra để thực hiện quyền lực thường không chính đáng

 • "Một người chuyên quyền"
 • "Hành vi độc đoán"
 • "Một cách hách dịch để ra lệnh cho người khác xung quanh"
 • "Một nhân vật khá hung hăng và thống trị"
 • "Quản lý các nhân viên theo cách xa cách"
 • "Một cách khinh miệt đáng kinh ngạc"
  từ đồng nghĩa:
 • chuyên quyền
 • ,
 • hách dịch
 • ,
 • thống trị
 • ,
 • cao và toàn năng
 • ,
 • giáo sư
 • ,
 • tiền điện tử

Examples of using

You're being bossy, aren't you?
Bạn đang hách dịch phải không?