Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boost" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "thúc đẩy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Boost

[Tăng cường]
/bust/

noun

1. The act of giving hope or support to someone

  synonym:
 • boost
 • ,
 • encouragement

1. Hành động trao hy vọng hoặc hỗ trợ cho ai đó

  từ đồng nghĩa:
 • tăng cường
 • ,
 • khuyến khích

2. An increase in cost

 • "They asked for a 10% rise in rates"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • boost
 • ,
 • hike
 • ,
 • cost increase

2. Sự gia tăng chi phí

 • "Họ yêu cầu tăng lãi suất 10"
  từ đồng nghĩa:
 • tăng lên
 • ,
 • tăng cường
 • ,
 • đi bộ đường dài
 • ,
 • tăng chi phí

3. The act of giving a push

 • "He gave her a boost over the fence"
  synonym:
 • boost

3. Hành động đưa ra một cú đẩy

 • "Anh ấy đã giúp cô ấy vượt qua hàng rào"
  từ đồng nghĩa:
 • tăng cường

verb

1. Increase

 • "The landlord hiked up the rents"
  synonym:
 • hike
 • ,
 • hike up
 • ,
 • boost

1. Tăng lên

 • "Chủ nhà tăng tiền thuê nhà"
  từ đồng nghĩa:
 • đi bộ đường dài
 • ,
 • đi bộ lên
 • ,
 • tăng cường

2. Give a boost to

 • Be beneficial to
 • "The tax cut will boost the economy"
  synonym:
 • boost

2. Tăng cường cho

 • Có lợi cho
 • "Việc cắt giảm thuế sẽ thúc đẩy nền kinh tế"
  từ đồng nghĩa:
 • tăng cường

3. Contribute to the progress or growth of

 • "I am promoting the use of computers in the classroom"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • advance
 • ,
 • boost
 • ,
 • further
 • ,
 • encourage

3. Đóng góp vào sự tiến bộ hoặc tăng trưởng của

 • "Tôi đang thúc đẩy việc sử dụng máy tính trong lớp học"
  từ đồng nghĩa:
 • thúc đẩy
 • ,
 • tiến lên
 • ,
 • tăng cường
 • ,
 • xa hơn nữa
 • ,
 • khuyến khích

4. Increase or raise

 • "Boost the voltage in an electrical circuit"
  synonym:
 • boost
 • ,
 • advance
 • ,
 • supercharge

4. Tăng hoặc tăng

 • "Tăng điện áp trong mạch điện"
  từ đồng nghĩa:
 • tăng cường
 • ,
 • tiến lên
 • ,
 • siêu nạp

5. Push or shove upward, as if from below or behind

 • "The singer had to be boosted onto the stage by a special contraption"
  synonym:
 • boost

5. Đẩy hoặc đẩy lên trên, như thể từ bên dưới hoặc phía sau

 • "Ca sĩ phải được nâng lên sân khấu bằng một thiết bị kỳ lạ đặc biệt"
  từ đồng nghĩa:
 • tăng cường

Examples of using

I think I can reach the branch if you'll give me a boost.
Tôi nghĩ tôi có thể tiếp cận chi nhánh nếu bạn tăng cường cho tôi.