Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "booking" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ booking sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Booking

[Đặt phòng]
/bʊkɪŋ/

noun

1. Employment for performers or performing groups that lasts for a limited period of time

 • "The play had bookings throughout the summer"
  synonym:
 • engagement
 • ,
 • booking

1. Việc làm cho người biểu diễn hoặc nhóm biểu diễn kéo dài trong một khoảng thời gian giới hạn

 • "Vở kịch đã được đặt trước suốt mùa hè"
  từ đồng nghĩa:
 • sự tham gia
 • ,
 • đặt phòng

2. The act of reserving (a place or passage) or engaging the services of (a person or group)

 • "Wondered who had made the booking"
  synonym:
 • booking
 • ,
 • reservation

2. Hành động bảo lưu (một địa điểm hoặc lối đi) hoặc tham gia các dịch vụ của (một cá nhân hoặc một nhóm)

 • "Tự hỏi ai đã đặt chỗ"
  từ đồng nghĩa:
 • đặt phòng