Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blatant" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "blatant" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Blatant

[Bực bội]
/bletənt/

adjective

1. Without any attempt at concealment

 • Completely obvious
 • "Blatant disregard of the law"
 • "A blatant appeal to vanity"
 • "A blazing indiscretion"
  synonym:
 • blatant
 • ,
 • blazing
 • ,
 • conspicuous

1. Không có bất kỳ nỗ lực che giấu

 • Hoàn toàn rõ ràng
 • "Sự coi thường trắng trợn của pháp luật"
 • "Một sự hấp dẫn trắng trợn đối với sự phù phiếm"
 • "Một sự bừa bãi rực rỡ"
  từ đồng nghĩa:
 • trắng trợn
 • ,
 • rực sáng
 • ,
 • dễ thấy

2. Conspicuously and offensively loud

 • Given to vehement outcry
 • "Blatant radios"
 • "A clamorous uproar"
 • "Strident demands"
 • "A vociferous mob"
  synonym:
 • blatant
 • ,
 • clamant
 • ,
 • clamorous
 • ,
 • strident
 • ,
 • vociferous

2. Âm mưu và tấn công lớn

 • Đưa ra để phản đối kịch liệt
 • "Radio trắng"
 • "Một tiếng ồn ào"
 • "Nhu cầu kỳ lạ"
 • "Một đám đông ồn ào"
  từ đồng nghĩa:
 • trắng trợn
 • ,
 • kêu ca
 • ,
 • ngao ngán
 • ,
 • bình thường
 • ,
 • ồn ào