Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blackmail" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "blackmail" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Blackmail

[Tống tiền]
/blækmel/

noun

1. Extortion of money by threats to divulge discrediting information

  synonym:
 • blackmail

1. Tống tiền bằng cách đe dọa tiết lộ thông tin làm mất uy tín

  từ đồng nghĩa:
 • tống tiền

verb

1. Exert pressure on someone through threats

  synonym:
 • blackmail
 • ,
 • blackjack
 • ,
 • pressure

1. Gây áp lực lên ai đó thông qua các mối đe dọa

  từ đồng nghĩa:
 • tống tiền
 • ,
 • blackjack
 • ,
 • áp lực

2. Obtain through threats

  synonym:
 • blackmail

2. Có được thông qua các mối đe dọa

  từ đồng nghĩa:
 • tống tiền