Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "biweekly" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "biweekly" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Biweekly

[Hai tuần một lần]
/baɪwikli/

noun

1. A periodical that is published twice a week or every two weeks (either 104 or 26 issues per year)

  synonym:
 • biweekly

1. Một tạp chí định kỳ được xuất bản hai lần một tuần hoặc hai tuần một lần (104 hoặc 26 số mỗi năm)

  từ đồng nghĩa:
 • hai tuần một lần

adjective

1. Occurring every two weeks

  synonym:
 • fortnightly
 • ,
 • biweekly

1. Xảy ra hai tuần một lần

  từ đồng nghĩa:
 • hai tuần một lần

2. Occurring twice a week

  synonym:
 • semiweekly
 • ,
 • biweekly

2. Xảy ra hai lần một tuần

  từ đồng nghĩa:
 • nửa tuần
 • ,
 • hai tuần một lần

adverb

1. Twice a week

 • "He called home semiweekly"
  synonym:
 • semiweekly
 • ,
 • biweekly

1. Hai lần một tuần

 • "Anh ấy gọi về nhà nửa tuần một lần"
  từ đồng nghĩa:
 • nửa tuần
 • ,
 • hai tuần một lần

2. Every two weeks

 • "He visited his cousins fortnightly"
  synonym:
 • fortnightly
 • ,
 • biweekly

2. Cứ hai tuần một lần

 • "Anh ấy đến thăm anh em họ của mình hai tuần một lần"
  từ đồng nghĩa:
 • hai tuần một lần