Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bit" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bit" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bit

[Bit]
/bɪt/

noun

1. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

1. Một mảnh nhỏ hoặc số lượng của một cái gì đó

 • "Một điểm của trà"
 • "Một chút giấy"
 • "Một chút xơ vải"
 • "Tôi đã cho anh ấy một chút suy nghĩ của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • tại chỗ
 • ,
 • bit

2. A small fragment of something broken off from the whole

 • "A bit of rock caught him in the eye"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flake
 • ,
 • fleck
 • ,
 • scrap

2. Một mảnh nhỏ của một cái gì đó bị phá vỡ từ toàn bộ

 • "Một chút đá bắt vào mắt anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • vảy
 • ,
 • fleck
 • ,
 • phế liệu

3. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

3. Một thời gian ngắn vô thời hạn

 • "Chờ một lát"
 • "Trong một mo"
 • "Nó chỉ mất một phút"
 • "Chỉ trong một chút"
  từ đồng nghĩa:
 • khoảnh khắc
 • ,
 • mo
 • ,
 • phút
 • ,
 • thứ hai
 • ,
 • bit

4. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

4. Một ví dụ của một số loại

 • "Đó là một tác phẩm hay"
 • "Anh ấy đã có một chút may mắn"
  từ đồng nghĩa:
 • mảnh
 • ,
 • bit

5. Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

 • "The horse was not accustomed to a bit"
  synonym:
 • bit

5. Mảnh kim loại được giữ trong miệng ngựa bằng dây cương và được sử dụng để điều khiển ngựa trong khi cưỡi

 • "Con ngựa không quen một chút"
  từ đồng nghĩa:
 • bit

6. A unit of measurement of information (from binary + digit)

 • The amount of information in a system having two equiprobable states
 • "There are 8 bits in a byte"
  synonym:
 • bit

6. Một đơn vị đo lường thông tin (từ chữ số nhị phân +)

 • Lượng thông tin trong một hệ thống có hai trạng thái có thể trang bị
 • "Có 8 bit trong một byte"
  từ đồng nghĩa:
 • bit

7. A small amount of solid food

 • A mouthful
 • "All they had left was a bit of bread"
  synonym:
 • morsel
 • ,
 • bit
 • ,
 • bite

7. Một lượng nhỏ thức ăn rắn

 • Một câu nói
 • "Tất cả những gì họ còn lại là một chút bánh mì"
  từ đồng nghĩa:
 • miếng mồi ngon
 • ,
 • bit
 • ,
 • cắn

8. A small fragment

 • "Overheard snatches of their conversation"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • bit

8. Một mảnh nhỏ

 • "Quá nghe những cuộc trò chuyện của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • giật
 • ,
 • bit

9. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

9. Một buổi biểu diễn sân khấu ngắn là một phần của chương trình dài hơn

 • "Anh ấy đã hành động ba lần mỗi tối"
 • "Cô ấy có một thói quen nhỏ hấp dẫn"
 • "Đó là một trong những con số tốt nhất anh từng làm"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • thói quen
 • ,
 • số
 • ,
 • quay
 • ,
 • bit

10. The part of a key that enters a lock and lifts the tumblers

  synonym:
 • bit

10. Một phần của chìa khóa đi vào khóa và nâng cốc

  từ đồng nghĩa:
 • bit

11. The cutting part of a drill

 • Usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press
 • "He looked around for the right size bit"
  synonym:
 • bit

11. Phần cắt của máy khoan

 • Thường nhọn và ren và có thể thay thế trong một nẹp hoặc bitstock hoặc máy khoan
 • "Anh ấy nhìn xung quanh cho kích thước phù hợp bit"
  từ đồng nghĩa:
 • bit

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Mary không phải là một chút lãng mạn, Mary?
I think a bit of anger is better for you than worry.
Tôi nghĩ rằng một chút tức giận là tốt cho bạn hơn lo lắng.
I suppose I could wait a little bit longer.
Tôi cho rằng tôi có thể đợi thêm một chút nữa.