Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bird" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "chim" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bird

[Chim]
/bərd/

noun

1. Warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings

  synonym:
 • bird

1. Động vật có xương sống đẻ trứng máu nóng đặc trưng bởi lông và chân trước được sửa đổi thành cánh

  từ đồng nghĩa:
 • chim

2. The flesh of a bird or fowl (wild or domestic) used as food

  synonym:
 • bird
 • ,
 • fowl

2. Thịt của một con chim hoặc gia cầm (hoang dã hoặc trong nước) được sử dụng làm thức ăn

  từ đồng nghĩa:
 • chim
 • ,
 • gia cầm

3. Informal terms for a (young) woman

  synonym:
 • dame
 • ,
 • doll
 • ,
 • wench
 • ,
 • skirt
 • ,
 • chick
 • ,
 • bird

3. Điều khoản không chính thức cho một phụ nữ (trẻ)

  từ đồng nghĩa:
 • dame
 • ,
 • búp bê
 • ,
 • ngủ
 • ,
 • váy
 • ,
 • gà con
 • ,
 • chim

4. A cry or noise made to express displeasure or contempt

  synonym:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Bronx cheer
 • ,
 • hiss
 • ,
 • raspberry
 • ,
 • razzing
 • ,
 • razz
 • ,
 • snort
 • ,
 • bird

4. Một tiếng kêu hoặc tiếng ồn được thực hiện để thể hiện sự không hài lòng hoặc khinh miệt

  từ đồng nghĩa:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Cổ vũ
 • ,
 • tiếng rít
 • ,
 • quả mâm xôi
 • ,
 • mưa đá
 • ,
 • razz
 • ,
 • khịt mũi
 • ,
 • chim

5. Badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber with a crown of feathers

  synonym:
 • shuttlecock
 • ,
 • bird
 • ,
 • birdie
 • ,
 • shuttle

5. Thiết bị cầu lông bao gồm một quả bóng nút chai hoặc cao su với vương miện lông

  từ đồng nghĩa:
 • đưa đón
 • ,
 • chim
 • ,
 • chim non

verb

1. Watch and study birds in their natural habitat

  synonym:
 • bird
 • ,
 • birdwatch

1. Xem và nghiên cứu chim trong môi trường sống tự nhiên của chúng

  từ đồng nghĩa:
 • chim

Examples of using

If he who hardly climbed a tree already thinks that he's a bird, then he's mistaken.
Nếu anh ta hầu như không trèo lên một cái cây đã nghĩ rằng anh ta là một con chim, thì anh ta đã nhầm.
Wings to the bird, mind to the human.
Cánh cho chim, tâm trí cho con người.
There's a bird on my dad's head.
Có một con chim trên đầu của cha tôi.