Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "binder" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chất kết dính" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Binder

[Chất kết dính]
/baɪndər/

noun

1. A machine that cuts grain and binds it in sheaves

  synonym:
 • binder
 • ,
 • reaper binder

1. Một cỗ máy cắt hạt và liên kết nó trong sheaves

  từ đồng nghĩa:
 • chất kết dính

2. Something used to bind separate particles together or facilitate adhesion to a surface

  synonym:
 • binder

2. Một cái gì đó được sử dụng để liên kết các hạt riêng biệt với nhau hoặc tạo điều kiện cho sự bám dính vào bề mặt

  từ đồng nghĩa:
 • chất kết dính

3. Holds loose papers or magazines

  synonym:
 • binder
 • ,
 • ring-binder

3. Giữ giấy tờ hoặc tạp chí lỏng lẻo

  từ đồng nghĩa:
 • chất kết dính
 • ,
 • chất kết dính vòng

4. Something used to tie or bind

  synonym:
 • binder
 • ,
 • ligature

4. Một cái gì đó được sử dụng để buộc hoặc ràng buộc

  từ đồng nghĩa:
 • chất kết dính
 • ,
 • dây chằng