Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "billet" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phôi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Billet

[Ấu trùng]
/bɪlət/

noun

1. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

1. Một lá thư cá nhân ngắn

 • "Thả cho tôi một dòng khi bạn đến đó"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu ý
 • ,
 • thư ngắn
 • ,
 • đường dây
 • ,
 • phôi

2. Lodging for military personnel (especially in a private home)

  synonym:
 • billet

2. Chỗ ở cho quân nhân (đặc biệt là trong một ngôi nhà tư nhân)

  từ đồng nghĩa:
 • phôi

3. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

3. Một công việc trong một tổ chức

 • "Ông chiếm một vị trí trong kho bạc"
  từ đồng nghĩa:
 • vị trí
 • ,
 • bài
 • ,
 • bến
 • ,
 • văn phòng
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • phôi
 • ,
 • nơi
 • ,
 • tình hình

verb

1. Provide housing for (military personnel)

  synonym:
 • quarter
 • ,
 • billet
 • ,
 • canton

1. Cung cấp nhà ở cho (nhân viên quân sự)

  từ đồng nghĩa:
 • quý
 • ,
 • phôi
 • ,
 • bang