Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bibliography" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thư mục" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bibliography

[Tài liệu tham khảo]
/bɪbliɑgrəfi/

noun

1. A list of writings with time and place of publication (such as the writings of a single author or the works referred to in preparing a document etc.)

    synonym:
  • bibliography

1. Một danh sách các bài viết với thời gian và địa điểm xuất bản (chẳng hạn như các bài viết của một tác giả hoặc các tác phẩm được đề cập trong việc chuẩn bị một tài liệu, v.v.)

    từ đồng nghĩa:
  • thư mục