Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "beseech" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "beseech" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Beseech

[Cầu xin]
/bisiʧ/

verb

1. Ask for or request earnestly

 • "The prophet bid all people to become good persons"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjure
 • ,
 • press
 • ,
 • conjure

1. Yêu cầu hoặc yêu cầu tha thiết

 • "Nhà tiên tri kêu gọi tất cả mọi người trở thành người tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • trả giá
 • ,
 • cầu xin
 • ,
 • xét xử
 • ,
 • nhấn
 • ,
 • gợi ý