Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "berth" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bến" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Berth

[Bến]
/bərθ/

noun

1. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

1. Một công việc trong một tổ chức

 • "Ông chiếm một vị trí trong kho bạc"
  từ đồng nghĩa:
 • vị trí
 • ,
 • bài
 • ,
 • bến
 • ,
 • văn phòng
 • ,
 • tại chỗ
 • ,
 • phôi
 • ,
 • nơi
 • ,
 • tình hình

2. A place where a craft can be made fast

  synonym:
 • mooring
 • ,
 • moorage
 • ,
 • berth
 • ,
 • slip

2. Một nơi mà một nghề thủ công có thể được thực hiện nhanh chóng

  từ đồng nghĩa:
 • neo đậu
 • ,
 • bến
 • ,
 • trượt

3. A bed on a ship or train

 • Usually in tiers
  synonym:
 • berth
 • ,
 • bunk
 • ,
 • built in bed

3. Một chiếc giường trên một con tàu hoặc tàu hỏa

 • Thường ở tầng
  từ đồng nghĩa:
 • bến
 • ,
 • giường tầng
 • ,
 • được xây dựng trên giường

verb

1. Provide with a berth

  synonym:
 • berth

1. Cung cấp một bến

  từ đồng nghĩa:
 • bến

2. Secure in or as if in a berth or dock

 • "Tie up the boat"
  synonym:
 • moor
 • ,
 • berth
 • ,
 • tie up

2. An toàn trong hoặc như thể trong một bến hoặc bến

 • "Gắn thuyền"
  từ đồng nghĩa:
 • neo
 • ,
 • bến
 • ,
 • buộc

3. Come into or dock at a wharf

 • "The big ship wharfed in the evening"
  synonym:
 • moor
 • ,
 • berth
 • ,
 • wharf

3. Đi vào hoặc cập cảng tại một bến

 • "Con tàu lớn đã cập cảng vào buổi tối"
  từ đồng nghĩa:
 • neo
 • ,
 • bến
 • ,
 • cầu cảng