Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bending" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "uốn cong" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bending

[Uốn]
/bɛndɪŋ/

noun

1. Movement that causes the formation of a curve

  synonym:
 • bending
 • ,
 • bend

1. Chuyển động gây ra sự hình thành của một đường cong

  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong

2. The property of being bent or deflected

  synonym:
 • deflection
 • ,
 • deflexion
 • ,
 • bending

2. Tài sản bị uốn cong hoặc làm chệch hướng

  từ đồng nghĩa:
 • lệch
 • ,
 • lệch lạc
 • ,
 • uốn cong

3. The act of bending something

  synonym:
 • bending

3. Hành động uốn cong một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong

Examples of using

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.
Tôi có thể đặt lòng bàn tay lên sàn mà không uốn cong đầu gối.