Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bend" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "uốn cong" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bend

[Uốn cong]
/bɛnd/

noun

1. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

1. Một đoạn tròn của một đường cong

 • "Một khúc cua trên đường"
 • "Một kẻ gian trên đường đi"
  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong
 • ,
 • kẻ gian
 • ,
 • xoắn
 • ,
 • quay

2. Movement that causes the formation of a curve

  synonym:
 • bending
 • ,
 • bend

2. Chuyển động gây ra sự hình thành của một đường cong

  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong

3. Curved segment (of a road or river or railroad track etc.)

  synonym:
 • bend
 • ,
 • curve

3. Đoạn cong (của đường hoặc đường sông hoặc đường ray xe lửa, v.v.)

  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong
 • ,
 • đường cong

4. An angular or rounded shape made by folding

 • "A fold in the napkin"
 • "A crease in his trousers"
 • "A plication on her blouse"
 • "A flexure of the colon"
 • "A bend of his elbow"
  synonym:
 • fold
 • ,
 • crease
 • ,
 • plication
 • ,
 • flexure
 • ,
 • crimp
 • ,
 • bend

4. Một hình dạng góc hoặc tròn được thực hiện bằng cách gấp

 • "Một nếp gấp trong khăn ăn"
 • "Một nếp nhăn trong quần của anh ấy"
 • "Một sự cống hiến trên áo của cô ấy"
 • "Một sự uốn cong của đại tràng"
 • "Một khúc cua khuỷu tay của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • gấp
 • ,
 • nếp nhăn
 • ,
 • sự cống hiến
 • ,
 • uốn cong
 • ,
 • uốn

5. A town in central oregon at the eastern foot of the cascade range

  synonym:
 • Bend

5. Một thị trấn ở trung tâm oregon dưới chân phía đông của dãy cascade

  từ đồng nghĩa:
 • Uốn cong

6. Diagonal line traversing a shield from the upper right corner to the lower left

  synonym:
 • bend
 • ,
 • bend dexter

6. Đường chéo đi qua một tấm khiên từ góc trên bên phải sang phía dưới bên trái

  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong
 • ,
 • uốn cong khéo léo

verb

1. Form a curve

 • "The stick does not bend"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • flex

1. Tạo thành một đường cong

 • "Cây gậy không uốn cong"
  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong

2. Change direction

 • "The road bends"
  synonym:
 • bend

2. Đổi hướng

 • "Con đường uốn cong"
  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong

3. Cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

 • "Bend the rod"
 • "Twist the dough into a braid"
 • "The strong man could turn an iron bar"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend
 • ,
 • deform
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

3. Khiến (một vật bằng nhựa) giả định dạng quanh co hoặc góc

 • "Uốn cong cây gậy"
 • "Xoắn bột vào một bím tóc"
 • "Người đàn ông mạnh mẽ có thể biến một thanh sắt"
  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong
 • ,
 • biến dạng
 • ,
 • xoắn
 • ,
 • quay

4. Bend one's back forward from the waist on down

 • "He crouched down"
 • "She bowed before the queen"
 • "The young man stooped to pick up the girl's purse"
  synonym:
 • crouch
 • ,
 • stoop
 • ,
 • bend
 • ,
 • bow

4. Uốn cong lưng về phía trước từ thắt lưng trở xuống

 • "Anh cúi xuống"
 • "Cô cúi đầu trước nữ hoàng"
 • "Chàng trai cúi xuống nhặt ví của cô gái"
  từ đồng nghĩa:
 • cúi mình
 • ,
 • cúi xuống
 • ,
 • uốn cong
 • ,
 • cung

5. Turn from a straight course, fixed direction, or line of interest

  synonym:
 • deflect
 • ,
 • bend
 • ,
 • turn away

5. Rẽ từ một đường thẳng, hướng cố định hoặc đường quan tâm

  từ đồng nghĩa:
 • làm chệch hướng
 • ,
 • uốn cong
 • ,
 • quay đi

6. Bend a joint

 • "Flex your wrists"
 • "Bend your knees"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend

6. Uốn cong khớp

 • "Flex cổ tay của bạn"
 • "Uốn cong đầu gối của bạn"
  từ đồng nghĩa:
 • uốn cong

Examples of using

Witnesses told police that the train was travelling way over the speed limit when it derailed going around a bend.
Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng đoàn tàu đang đi quá giới hạn tốc độ khi nó bị trật bánh đi quanh một khúc cua.
It might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
Nó có thể kín đáo của bạn để uốn cong một chút với gió thịnh hành.
I can't bend my right arm.
Tôi không thể uốn cong cánh tay phải của tôi.