Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "behold" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hold" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Behold

[Kìa]
/bɪhoʊld/

verb

1. See with attention

 • "Behold christ!"
  synonym:
 • behold
 • ,
 • lay eyes on

1. Xem với sự chú ý

 • "Chìa chúa kitô!"
  từ đồng nghĩa:
 • kìa
 • ,
 • đặt mắt lên

Examples of using

Lo and behold!
Lo và kìa!