Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "becalm" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "becalm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Becalm

[Trở thành]
/bɪkɑm/

verb

1. Make steady

 • "Steady yourself"
  synonym:
 • steady
 • ,
 • calm
 • ,
 • becalm

1. Làm cho ổn định

 • "Tự ổn định"
  từ đồng nghĩa:
 • ổn định
 • ,
 • bình tĩnh
 • ,
 • becalm

Examples of using

This should becalm you.
Điều này sẽ vẫy gọi bạn.