Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "beaten" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "beaten" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Beaten

[Đánh đập]
/bitən/

adjective

1. Formed or made thin by hammering

 • "Beaten gold"
  synonym:
 • beaten

1. Được tạo hình hoặc làm mỏng bằng cách đóng búa

 • "Đánh vàng"
  từ đồng nghĩa:
 • bị đánh đập

2. Much trodden and worn smooth or bare

 • "Did not stray from the beaten path"
  synonym:
 • beaten(a)

2. Nhiều trodden và mòn mịn hoặc trần

 • "Không đi lạc khỏi con đường bị đánh đập"
  từ đồng nghĩa:
 • bị đánh(a]

Examples of using

You sat there and watched me being beaten to a pulp.
Anh ngồi đó nhìn tôi bị đánh tơi tả.
Tom was badly beaten before being killed.
Tom bị đánh thậm tệ trước khi bị giết.
You are beaten. Give up.
Bạn bị đánh. Bỏ cuộc.