Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "battle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "trận chiến" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Battle

[Trận đánh]
/bætəl/

noun

1. A hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

 • "Grant won a decisive victory in the battle of chickamauga"
 • "He lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • conflict
 • ,
 • fight
 • ,
 • engagement

1. Một cuộc gặp gỡ thù địch của các lực lượng quân sự đối lập trong quá trình chiến tranh

 • "Grant đã giành được chiến thắng quyết định trong trận chickamauga"
 • "Anh ấy đã đánh mất những ý tưởng lãng mạn về chiến tranh khi đính hôn thực sự"
  từ đồng nghĩa:
 • trận chiến
 • ,
 • xung đột
 • ,
 • chiến đấu
 • ,
 • sự tham gia

2. An energetic attempt to achieve something

 • "Getting through the crowd was a real struggle"
 • "He fought a battle for recognition"
  synonym:
 • struggle
 • ,
 • battle

2. Một nỗ lực tràn đầy năng lượng để đạt được điều gì đó

 • "Vượt qua đám đông là một cuộc đấu tranh thực sự"
 • "Anh ấy đã chiến đấu để được công nhận"
  từ đồng nghĩa:
 • đấu tranh
 • ,
 • trận chiến

3. An open clash between two opposing groups (or individuals)

 • "The harder the conflict the more glorious the triumph"--thomas paine
 • "Police tried to control the battle between the pro- and anti-abortion mobs"
  synonym:
 • conflict
 • ,
 • struggle
 • ,
 • battle

3. Một cuộc đụng độ công khai giữa hai nhóm (hoặc cá nhân) đối lập

 • "Cuộc xung đột càng khó khăn thì chiến thắng càng vinh quang"--thomas paine
 • "Cảnh sát đã cố gắng kiểm soát cuộc chiến giữa đám đông ủng hộ và chống phá thai"
  từ đồng nghĩa:
 • xung đột
 • ,
 • đấu tranh
 • ,
 • trận chiến

verb

1. Battle or contend against in or as if in a battle

 • "The kurds are combating iraqi troops in northern iraq"
 • "We must combat the prejudices against other races"
 • "They battled over the budget"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • combat

1. Battle or contend against in hoặc as if in a battle

 • "Người kurd đang chiến đấu với quân đội iraq ở miền bắc iraq"
 • "Chúng ta phải chống lại những thành kiến đối với các chủng tộc khác"
 • "Họ đã chiến đấu vì ngân sách"
  từ đồng nghĩa:
 • trận chiến
 • ,
 • chiến đấu

Examples of using

Tom got wounded in the battle.
Tom bị thương trong trận chiến.
I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill; but time and chance happen to them all.
Tôi trở về và thấy dưới ánh mặt trời, cuộc đua không dành cho những người nhanh nhẹn, cũng không phải cuộc chiến dành cho những người mạnh mẽ, chưa dành bánh mì cho những người khôn ngoan, chưa dành sự giàu có cho những người hiểu biết, cũng chưa dành sự ưu ái cho những người có kỹ năng; nhưng thời gian và cơ hội xảy ra với tất cả họ.
The battle of Waterloo was the last battle of Napoleon Bonaparte.
Trận Waterloo là trận đánh cuối cùng của Napoleon Bonaparte.