Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "barefoot" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chân trần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Barefoot

[Chân trần]
/bɛrfʊt/

adjective

1. Without shoes

 • "The barefoot boy"
 • "Shoeless joe jackson"
  synonym:
 • barefoot
 • ,
 • barefooted
 • ,
 • shoeless

1. Không có giày

 • "Cậu bé chân trần"
 • "Joe jackson không biết xấu hổ"
  từ đồng nghĩa:
 • chân trần
 • ,
 • không biết xấu hổ

adverb

1. Without shoes on

 • "He chased her barefoot across the meadow"
  synonym:
 • barefooted
 • ,
 • barefoot

1. Không có giày

 • "Anh ấy đuổi theo chân trần của cô ấy trên đồng cỏ"
  từ đồng nghĩa:
 • chân trần

Examples of using

I was barefoot.
Tôi đã đi chân trần.
Tom decided to go barefoot.
Tom quyết định đi chân trần.
I prefer to go barefoot in the house.
Tôi thích đi chân trần trong nhà.