Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "barbarous" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ man rợ sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Barbarous

[dã man]
/bɑrbərəs/

adjective

1. (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering

 • "A barbarous crime"
 • "Brutal beatings"
 • "Cruel tortures"
 • "Stalin's roughshod treatment of the kulaks"
 • "A savage slap"
 • "Vicious kicks"
  synonym:
 • barbarous
 • ,
 • brutal
 • ,
 • cruel
 • ,
 • fell
 • ,
 • roughshod
 • ,
 • savage
 • ,
 • vicious

1. (của con người hoặc hành động của họ) có thể hoặc sẵn sàng gây ra đau đớn hoặc đau khổ

 • "Một tội ác man rợ"
 • "Đánh đập tàn bạo"
 • "Tra tấn tàn nhẫn"
 • "Cách đối xử thô bạo của stalin đối với kulaks"
 • "Một cái tát dã man"
 • "Những cú đá ác độc"
  từ đồng nghĩa:
 • dã man
 • ,
 • tàn bạo
 • ,
 • tàn nhẫn
 • ,
 • rơi xuống
 • ,
 • thô bạo
 • ,
 • man r
 • ,
 • hung ác

2. Primitive in customs and culture

  synonym:
 • barbarous

2. Nguyên thủy trong phong tục và văn hóa

  từ đồng nghĩa:
 • dã man

Examples of using

There are still barbarous nations.
Vẫn còn những quốc gia man rợ.