Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ballroom" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "phòng khiêu vũ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ballroom

[Phòng khiêu vũ]
/bɔlrum/

noun

1. Large room used mainly for dancing

  synonym:
 • ballroom
 • ,
 • dance hall
 • ,
 • dance palace

1. Phòng lớn dùng chủ yếu để nhảy

  từ đồng nghĩa:
 • phòng khiêu vũ
 • ,
 • vũ trường
 • ,
 • cung điện khiêu vũ

Examples of using

Tom and Mary are dancing in the grand ballroom.
Tom và Mary đang nhảy múa trong phòng khiêu vũ lớn.