Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "baccarat" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "baccarat" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Baccarat

[Baccarat]
/bɑkərɑ/

noun

1. A card game played in casinos in which two or more punters gamble against the banker

 • The player wins who holds 2 or 3 cards that total closest to nine
  synonym:
 • baccarat
 • ,
 • chemin de fer

1. Một trò chơi bài được chơi trong các sòng bạc trong đó hai hoặc nhiều người đánh bạc đánh bạc với nhân viên ngân hàng

 • Người chơi thắng được 2 hoặc 3 thẻ có tổng số gần nhất với chín
  từ đồng nghĩa:
 • baccarat
 • ,
 • chemin de fer