Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "athletics" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "điền kinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Athletics

[Điền kinh]
/æθlɛtɪks/

noun

1. An active diversion requiring physical exertion and competition

  synonym:
 • sport
 • ,
 • athletics

1. Một sự chuyển hướng tích cực đòi hỏi sự nỗ lực thể chất và cạnh tranh

  từ đồng nghĩa:
 • thể thao
 • ,
 • điền kinh

2. A contest between athletes

  synonym:
 • athletic contest
 • ,
 • athletic competition
 • ,
 • athletics

2. Một cuộc thi giữa các vận động viên

  từ đồng nghĩa:
 • cuộc thi thể thao
 • ,
 • thi đấu thể thao
 • ,
 • điền kinh

3. Participation in sports events as an extracurricular activity

  synonym:
 • athletics

3. Tham gia các sự kiện thể thao như một hoạt động ngoại khóa

  từ đồng nghĩa:
 • điền kinh