Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ascending" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tăng dần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ascending

[Tăng dần]
/əsɛndɪŋ/

noun

1. The act of changing location in an upward direction

  synonym:
 • rise
 • ,
 • ascent
 • ,
 • ascension
 • ,
 • ascending

1. Hành động thay đổi vị trí theo hướng đi lên

  từ đồng nghĩa:
 • tăng
 • ,
 • đi lên
 • ,
 • thăng thiên
 • ,
 • tăng dần

adjective

1. Moving or going or growing upward

 • "The ascending plane"
 • "The ascending staircase"
 • "The ascending stems of chickweed"
  synonym:
 • ascending(a)

1. Di chuyển hoặc đi hoặc phát triển lên

 • "Máy bay tăng dần"
 • "Cầu thang tăng dần"
 • "Thân cây tăng dần của chickweed"
  từ đồng nghĩa:
 • tăng dần (a)